Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Dąbrowa Górnicza

Załącznik

do Zarządzenia Nr 2230.2022

z dnia 13.01.2022 r.

Regulamin świadczenia usług w ramach portalu płatniczego „eKasa”

§ 1 Postanowienia wstępne

1.       Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach portalu elektronicznych usług publicznych
o nazwie „eKasa” – zwany dalej „portalem”.

2.       Rozpoczęcie korzystania z portalu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu, który stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.       Administratorem portalu jest Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

4.       Portal jest serwisem internetowym Miasta uruchomionym pod adresem, umożliwiającym dostęp do informacji przetwarzanych w systemach informatycznych Miasta, na które składają się informacje ogólnie dostępne
oraz informacje spersonalizowane, dostępne po wcześniejszym uwierzytelnieniu (zalogowaniu się klienta
w portalu).

5.       Informacjami spersonalizowanymi dostępnymi po uwierzytelnieniu są zobowiązania klienta wobec Gminy,
o których mowa w § 8 ust. 1, wraz z możliwością dokonania ich zapłaty online;

§ 2 Stosowane definicje

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

1)      klient – osoba fizyczna deklarująca chęć korzystania z portalu w zakresie obsługi zobowiązań własnych
lub przedsiębiorcy, którego klient reprezentuje;

2)      Gmina– Gmina Dąbrowa Górnicza;

3)      profil zaufany – środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę fizyczną;

4)      operator płatności – podmiot świadczący usługi bezpiecznej płatności internetowej;

5)      Urząd – Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Granicznej 21 w Dąbrowie Górniczej;

6)      RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

7)      Węzeł Krajowy (login.gov.pl) – rozwiązanie organizacyjno-techniczne umożliwiające uwierzytelnianie użytkownika systemu teleinformatycznego, korzystającego z usługi online, z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do tego węzła bezpośrednio
albo za pośrednictwem węzła transgranicznego;

8)      zobowiązania – zobowiązania klienta wobec Gminy uwidocznione na jego koncie;

9)      Transakcja – płatność dokonana za pośrednictwem portalu, realizowana przez operatora płatności

§ 3 Warunki korzystania z portalu

1.       Założenie konta na portalu i korzystanie z dostępnych usług są równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego treść jest udostępniona na portalu.

2.       Dostęp do konta na portalu klient uzyskuje po wypełnieniu formularza rejestracji wyłącznie drogą elektroniczną.

§ 4 Złożenie wniosku

Złożenie wniosku o założenie konta na portalu następuje drogą elektroniczną:

1)      klient wypełnia elektroniczny formularz rejestracji, który wysyła za pośrednictwem portalu, po jego podpisaniu profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2)      informację o założeniu konta klient otrzyma na skrzynkę e-mail, na adres e-mail podany podczas zakładania konta

3)      informację o pełnej aktywacji konta klient otrzyma na skrzynkę e-mail, na adres e-mail podany podczas zakładania konta w ciągu 7 dni roboczych.

§ 5 Uwierzytelnianie do portalu

Uwierzytelnianie do konta na portalu następuje poprzez Węzeł Krajowy.

§ 6 Prawa i obowiązki klienta portalu

1.       Korzystanie z portalu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem kosztów opisanych w § 10 ust. 3, oraz dobrowolne.

2.       Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania portalu, stanowią czyn zabroniony
w myśl obowiązujących przepisów prawa.

§ 7 Prawa i obowiązki administratora portalu

1.       Administrator portalu ma prawo do zablokowania konta klientowi, który narusza przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu, o czym zawiadamia klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku.

2.       Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowania klienta naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

3.       Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez klienta parametrów logowania osobom nieupoważnionym.

§ 8 Zobowiązania

1.       Za pośrednictwem portalu klient może dokonać zapłaty z tytułu:

1)      podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego;

2)      podatku od środków transportowych;

3)      opłaty za dzierżawę;

4)      opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności;

5)      innych zobowiązań przypisanych do konta klienta wobec Urzędu Miejskiego,

2.       Portal nie dotyczy zobowiązań wobec innych jednostek organizacyjnych.

3.       Zobowiązania na koncie klienta dotyczą bieżącego roku rozliczeniowego i obejmują ewentualne zaległości
lub nadpłaty z poprzednich okresów rozliczeniowych.

§ 9 Niezgodność w wysokości zobowiązania

1.       Ewentualne niezgodności pomiędzy informacją o zobowiązaniach klienta udostępnioną na portalu, w szczególności o kwocie zobowiązań i terminie ich zapłaty, klient powinien niezwłocznie zgłosić na e-mail ekasa@dabrowa-gornicza.pl

2.       Zgłoszenie niezgodności, o których mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z wniesieniem środków odwoławczych
w rozumieniu przepisów o postępowaniu podatkowym lub administracyjnym oraz nie zwalnia z obowiązku uregulowania zobowiązań w ustalonej wysokości i terminie.

§ 10 Realizacja płatności za pośrednictwem portalu

1.       Opłaty za zobowiązania można dokonywać przy pomocy płatności elektronicznych online udostępnionych
w portalu.

2.       W momencie dokonywania płatności elektronicznej klient wybiera bank z listy banków obsługiwanych
przez operatora płatności, za pośrednictwem którego dokona płatności.

3.       Koszty obsługi płatności, zgodnie z taryfą operatora płatności, ponosi klient. O wysokości kosztów obsługi płatności klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem płatności.

4.       Każda płatność dokonana za pośrednictwem operatora płatności zostaje odnotowana w portalu
po jej zaksięgowaniu w Urzędzie. Do czasu zaksięgowania, na koncie klienta widnieje niezmieniona wysokość salda i równocześnie nałożona zostaje blokada uniemożliwiająca powtórne dokonanie płatności.

5.       W przypadku zwłoki w zapłacie należności głównej naliczone zostaną odsetki za zwłokę, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a system naliczy łączną kwotę do zapłaty na dzień dokonania płatności.

6.        Jeżeli na kliencie ciążą koszty upomnienia, to dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.

7.       W przypadku należności, co do których wszczęto egzekucję administracyjną, do rozliczenia wpłaty stosuje
się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8.       Terminem dokonania zapłaty zobowiązań podatkowych wymienionych w § 8 ust. 1 pkt. 1-2 jest dzień obciążenia rachunku bankowego klienta zgodnie z art. 60 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

9.       Termin dokonania zapłaty zobowiązań cywilnoprawnych wymienionych w § 8 ust. 1 pkt. 3-5 określają zapisy umowy, której zobowiązania dotyczą, a w przypadku braku stosownych regulacji za termin dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Miasta zgodnie z art. 454 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 11 Reklamacje

1.       Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące transakcji, przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po zalogowaniu w sekcji „Twoje konto”.

2.       Przy dokonywaniu reklamacji klient powinien podać dane, które umożliwią jednoznaczną identyfikację zaistniałego problemu.

3.       W przypadku reklamacji dotyczącej transakcji klient powinien podać również dane dotyczące osoby dokonującej płatności. Złożoną reklamację właściwy wydział przekazuje niezwłocznie do operatora płatności, czas rozpatrzenia reklamacji uzależniony jest od regulaminu rozpatrywania reklamacji operatora płatności.

4.       Pozostałe reklamacje rozpatruje wydział merytorycznie odpowiedzialny za zakres, którego dotyczy złożona reklamacja.

5.       Wynik rozpatrzenia reklamacji będzie przekazany na adres poczty elektronicznej przypisany do konta użytkownika, w terminie do 14 dni roboczych od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji a w przypadku reklamacji w zakresie transakcji w terminie 7 dni od otrzymania wyniku rozpatrzenia reklamacji przez operatora płatności.

6.       W przypadku niewystarczających informacji zgłaszającemu zostanie przesłana wiadomość na adres poczty elektronicznej klienta, z informacją o konieczności ich uzupełnienia. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji ulegnie zawieszeniu do momentu przesłania brakujących informacji.

7.       Wnioski reklamacyjne zawierające niepełne dane, które nie zostaną uzupełnione przez klienta w terminie do 5 dni roboczych od momentu przesłania wiadomości, o której mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1.       Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami RODO, a Administrator danych dokłada wszelkich starań,
aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

2.       Administratorem danych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 w Dąbrowie Górniczej.

3.       W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzielenia.

4.       Dane są zbierane w celu założenia konta i uzyskania dostępu do kanału komunikacji z odbiorcami usług – mieszkańcami i przedsiębiorcami zainteresowanymi dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec gminy Dąbrowa Górnicza wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online w ramach portalu.

5.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych
w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

6.       Dane klienta nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane dane klienta.

7.       Dane klienta będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

8.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

9.       Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z dezaktywacją konta na portalu.

10.   Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z portalu. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia konta na portalu.

11.   W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 13 Postanowienia końcowe

1.       Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji zarządzenia Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza w sprawie ogłoszenia tekstu Regulaminu świadczenia usług w ramach portalu płatniczego „eKasa” w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.       Tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej portalu pod adresem https://ekasa.dg.pl/

3.       Administrator portalu zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.

4.       Zmiana regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego wprowadzenia.

5.       Zmiany niniejszego regulaminu będą każdorazowo publikowane na portalu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6.       W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.       W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu, w szczególności bezprawnych działań klienta, Urząd może odmówić klientowi świadczenia usług na portalu lub zablokować dostęp do konta, powiadamiając jednocześnie klienta o przyczynach odmowy bądź dokonanej blokady. Urząd nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Prezydent Miasta

 Marcin Bazylak